Deklaracja dostępności

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: biblioteka.szlichtyngowa.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,

- niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

- może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych),

- brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

- w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.03.2021. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 28.03.2023 r.

Skróty klawiaturowe

Serwis wyposażony jest w skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową: Anna Neć,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 65 5492370. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Głogowska 1 , 67-407 Szlichtyngowa. Instytucja kultury nie jest właścicielem budynku w którym się znajduje, jedynie wynajmuje dwa pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze.  Przed wejściem głównym do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponieważ w budynku nie ma wind, przed schodami został zamontowany dzwonek przeznaczony dla osób niepełnosprawnych - interesantów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, która umiejscowiona jest na parterze i posiada barierki przy toalecie i przy umywalce. Do budynku i wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość wyjścia pracownika na zewnątrz do osoby z ograniczeniami mobilnymi ( wcześniejszy kontakt telefoniczny 65-549-23-70).