KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ARCHIWUM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),  informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa 67-407 Szlichtyngowa ul. Głogowska 1;
tel. (65) 549 23 70, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosków dotyczących praw wynikających
z RODO .

 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO -  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

5) Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

 

8) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu

 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych

 

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

 

12) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.