Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa 67-407 Szlichtyngowa ul. Głogowska 1; tel. (65) 549 23 70, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Dane osobowe przetwarzane są w celu /w celach:

 

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu zgody.

 

- Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 

 • będą upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązków
 • podmiotom, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

 

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji oraz regulacji wewnętrznych Administratora Danych Osobowych.

 

-W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, posiada następujące prawa:

 

 • prawo dostępu do treści swoich danych ? korzystając z tego prawa osoby mają możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania ? korzystając z tego prawa osoby mogą zgłosić do Administratora konieczność poprawienia nieprawidłowych danych lub ich uzupełnienia wynikającą z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych,
 • prawo do ich usunięcia - korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą mogą złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ? korzystając z tego prawa osoby mogą złożyć wniosek o jego ograniczenie, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych ? ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany; nie dotyczy przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu ? korzystając z tego prawa osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) ? wycofanie zgody przysługuje osobie, której dane dotyczą w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

 

-Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy wynika to ze szczegółowych przepisów prawa lub jest niezbędne dla zawarcia umowy.

 

- W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

-Dane osobowe przetwarzane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.